Yo-Yo maker butterfly small

CLO 8710
Add to cart
  • Description

With this yo-yo maker you can make beautiful butterflies of 1 1/4 x 1 1/2 inch.